Gebruiksrechtovereenkomst voor SOAP

Deze gebruiksrechtovereenkomst (verder: "Overeenkomst") is een overeenkomst tussen u, zijde een individu of een rechtspersoon, en SOAP Schoonmaaksoftware (verder: "Producent") voor het softwareprogramma SOAP dat met deze Overeenkomst wordt geleverd.

De bij deze Overeenkomst behorende software (samen met de overeenkomst verder de "Software") is eigendom van Producent of zijn licentiegevers en is beschermd door de auteurswetgeving. Hoewel de Software eigendom van Producent blijft, hebt u na acceptatie van deze overeenkomst bepaalde rechten voor het gebruik van de Software.

Deze Overeenkomst is van toepassing op alle releases, revisies of uitbreidingen van de Software. Hierbij behoren bijbehorende media en internetservices van Producent. Bij de Software kan eventueel een aanvulling op- of wijziging van deze Overeenkomst worden meegeleverd.

DOOR DE SOFTWARE TE INSTALLEREN, KOPIËREN OF TE GEBRUIKEN, GAAT U ERMEE AKKOORD DAT U BENT GEBONDEN AAN DE VOORWAARDEN VAN DEZE OVEREENKOMST. ALS U NIET MET DEZE OVEREENKOMST INSTEMT, DIENT U DEZE SOFTWARE NIET TE INSTALLEREN, KOPIËREN OF GEBRUIKEN. IN DAT GEVAL KUNT U DE SOFTWARE RETOURNEREN NAAR DE PLAATS VAN AANSCHAF (INDIEN VAN TOEPASSING) VOOR EEN VOLLEDIGE RESTITUTIE.

1.    Verlening van licentie.
Producent verleent u de volgende rechten, op voorwaarde dat u alle voorwaarden van deze Overeenkomst naleeft:

1.1. Installatie en gebruik.
U mag:
(a) een exemplaar van de Software installeren op een pc of een ander apparaat,en
(b) een extra exemplaar van de Software installeren op een tweede, draagbaar apparaat voor exclusief gebruik van de eerste gebruiker van het eerste exemplaar.

1.2. Alternatieve rechten voor Opslag/Netwerkgebruik.
In plaats van het onder artikel 1.1(a) genoemde, mag u een exemplaar van de Software installeren op een opslagapparaat in een netwerk, zoals een server. Dit mag echter alleen indien u een netwerklicentie van de Software heeft. U mag vervolgens gelijktijdig met net zoveel werkstations als u gebruikerslicenties heeft contact maken met de Software.

1.3. Verlening van licentie voor Extern bureaublad.
U mag gebruikmaken van de technologie voor externe toegang, zoals de functies voor Extern bureaublad in Microsoft Windows, voor toegang tot- en gebruik van uw licentie van de Software.
De rechten voor gebruik van het externe bureaublad betekenen niet dat u de software tegelijkertijd mag gebruiken op zowel het externe apparaat als op het apparaat waarop de externe bureaubladsessie wordt uitgevoerd.

1.4. Verlening van licentie voor Externe ondersteuning.
U kunt elk apparaat toegang verlenen tot en gebruik laten maken van uw licentie exemplaar van de Software wanneer toegang en gebruik alleen bedoeld zijn om u te voorzien van technische ondersteuning en onderhoudsservices.

1.5. Verlening van licentie voor documentatie
De documentatie die bij de Software wordt geleverd mag u alleen voor interne, niet-commerciële naslagdoeleinden gebruiken.

1.6. Verlening van licentie voor sjablonen.
De software kan documentsjablonen bevatten. U mag de documentsjablonen die beschikbaar zijn kopiëren en wijzigen en deze vervolgens met de door u aangebrachte wijzigingen distribueren voor gebruik door andere licentiehouders van de Software. U mag ook de documentsjablonen die beschikbaar zijn in de gerelateerde internetservices, kopiëren, wijzigen en met de door u aangebrachte wijzigingen distribueren voor gebruik door andere licentiehouders van de Software. Dit geldt echter alleen voor persoonlijke of commerciële correspondentie inzake persoonlijke communicatie. De hiernavolgende handelingen zijn niet toegestaan.

  U mag de sjablonen niet verkopen, in licentie geven, in lease geven, verhuren of op andere wijze tegen betaling aan anderen overdragen.

  U mag de sjablonen die via internetservices beschikbaar zijn, op geen enkele wijze distribueren als deel van een product of service.

  U mag de sjablonen die via internetservices beschikbaar zijn, op geen enkele wijze op een netwerkcomputer kopiëren of openbaar maken, noch uitzenden via welk medium dan ook.

Voor zover maximaal toegestaan onder toepasselijk recht dient u Producent te vrijwaren en te verdedigen tegen alle claims of rechtszaken, inclusief kosten van rechtsbijstand, die voortkomen uit of het resultaat zijn van het in licentie gegeven of distribueren van sjablonen die door u zijn gewijzigd.

1.7 Eigendom van de gegevens.
De gegevens die met de Software worden beheerd blijven eigendom van u. Deze gegevens worden opgeslagen in een FilemakerPro database. Uw rechten met betrekking tot het gebruik van deze database worden geregeld door de licentiebepalingen van Filemaker.

2.   Beschrijving van overige rechten en beperkingen

2.1. Verplichte registratie.
DEZE SOFTWARE BEVAT TECHNOLOGISCHE MAATREGELEN DIE ZIJN ONTWORPEN OM HET GEBRUIK VAN DE SOFTWARE ZONDER LICENTIE TEGEN TE GAAN. Als u de Software een bepaald aantal keren hebt opgestart zonder deze te registreren volgens de manier die tijdens het opstarten wordt beschreven, kan het voorkomen dat u niet meer al uw rechten onder deze Overeenkomst kunt uitoefenen. Het is ook mogelijk dat u de Software opnieuw moet registreren als u de computerhardware aanpast of de Software wijzigt. Producent gebruikt deze maatregelen om na te gaan of u inderdaad beschikt over een geldige licentie van de Software. Als u niet een licentie exemplaar van de Software gebruikt, is het u niet toegestaan de Software of toekomstige updates van de Software te installeren.

2.2. Internetservices.
U mag aan de Software gerelateerde internetservices van Producent op geen enkele wijze zodanig gebruiken dat hierdoor het ongestoord gebruik van deze services door derden wordt gehinderd, schade ondervindt of op welke wijze dan ook negatief wordt beïnvloed. U mag op geen enkele wijze proberen onbevoegd toegang te krijgen tot enige aan internetservices gerelateerde services, accounts, computersystemen of netwerken.

2.3. Beperking op Runtime-software voor bijvoorbeeld het schrijven van rapporten.
Het is mogelijk dat de Software Runtime-software ("Runtime") bevat bijvoorbeeld voor het schrijven van rapporten. U mag de Runtime alleen gebruiken met de Software en niet met andere softwareapplicaties, noch als onderdeel van enig proces of systeem dat wordt gebruikt om automatisch documenten of ander werk dat met de Runtime is gemaakt, te leveren, delen of te distribueren.

3.    Voorbehoud van rechten en eigendom.
Producent behoudt zich alle rechten voor die in deze Overeenkomst niet uitdrukkelijk aan u zijn verleend. Op deze Software is auteursrecht van toepassing, alsmede andere wetgeving en verdragen inzake intellectuele eigendom. De eigendom van, het auteursrecht op en de overige rechten met betrekking tot intellectuele eigendom in de Software berusten bij Producent of haar leveranciers. De Software wordt niet verkocht, maar in licentie gegeven. Deze Overeenkomst verleent u geen enkel recht op merken (waaronder dienstmerken) van Producent.

4.    Beperking of reverse-engineering, decomplicatie en disassembleren.
Het is u niet toegestaan op de Software reverse engineering toe te passen, deze te decompileren of disassembleren, behalve indien en voor zover een dergelijke activiteit ondanks deze beperking expliciet is toegestaan onder toepasselijk recht.

5.    Geen verhuur/commerciële hosting
U mag de Software niet verhuren, in lease geven, uitlenen of commerciële hosting services leveren met de Software.

6.    Instemming met het gebruik van gegevens
U stemt ermee in dat Producent en haar gelieerde ondernemingen technische gegevens mogen verzamelen en gebruiken die worden verzameld als onderdeel van de aan u verleende ondersteuningsdiensten die betrekking hebben op de Software. Producent mag deze gegevens uitsluitend gebruiken voor het verbeteren van haar producten of om u aangepaste services te bieden. Deze gegevens zullen niet worden geopenbaard op een manier waarop uw identiteit kenbaar wordt gemaakt.

7.    Aanvullende software/services.
Deze Overeenkomst is van toepassing op updates, aanvullingen, add-on componenten of op componenten van internetservices van de Software die Producent u kan verstrekken of aan u ter beschikking kan stellen nadat u uw eerste exemplaar van de Software hebt verkregen, tenzij bij deze aparte voorwaarden zijn verstrekt. Producent behoudt zich het recht voor internetservices die aan u door gebruik van de Software verstrekt of ter beschikking gesteld zijn, stop te zetten.

8.    Upgrades.
Voordat u upgrades kunt gebruiken, dient u eerst een licentie te hebben voor de software die door Producent is aangeduid als basis voor de upgrade. Na installatie van de upgrade mag de oorspronkelijke software die als basis voor de upgrade heeft gediend, alleen worden gebruikt als onderdeel van de bijgewerkte software.

9.    Scheiding van componenten.
De Software wordt als één product in licentie gegeven. De onderdelen ervan mogen niet worden gescheiden voor gebruik op meer dan één apparaat.

10.  Softwareoverdracht aan een derde partij.
Als u de persoon bent aan wie de Software oorspronkelijk in licentie is gegeven, mag u eenmalig deze Overeenkomst, de Software en (indien van toepassing) het Certificaat van Echtheid permanent overdragen aan een andere eindgebruiker, op voorwaarde dat u zelf geen kopieën van de Software houdt. Bij deze overdracht moet de volledige Software zijn inbegrepen (inclusief alle componenten, de media en afgedrukte materialen, eventuele upgrades, hardwaresleutel(s), deze Overeenkomst en (indien van toepassing) het Certificaat van echtheid). De overdracht mag niet uit een indirecte overdracht bestaan, zoals een consignatie. De eindgebruiker die de Software ontvangt moet voorafgaand aan de overdracht met alle voorwaarden van de Overeenkomst instemmen.

11.  Beëindiging.
Onverminderd al haar overige rechten mag Producent deze Overeenkomst beëindigen indien u de bepalingen van deze Overeenkomst niet nakomt. Indien dit zich voordoet, moet u alle kopieën van de Software en alle componenten daarvan vernietigen.

12.  Garantie.
De navolgende garantie is niet beperkt tot enig gebied en heeft geen invloed op wettelijke rechten die u kunt hebben jegens uw wederverkoper of Producent indien u het Softwareproduct rechtstreeks van Producent hebt afgenomen.
Het Softwareproduct is ontworpen en wordt u aangeboden als een product voor het ondersteunen van administratieve werkzaamheden op het gebied van het verlenen van schoonmaakservices. U aanvaardt dat geen enkel Softwareproduct vrij van fouten is, en u wordt sterk aangeraden regelmatig een back-up van uw bestanden te maken. Producent garandeert niet dat de Software voldoet aan de door u gestelde eisen, dat de werking van de Software ononderbroken zal zijn of dat de Software vrij van fouten is. Mits u een geldige licentie hebt, garandeert Producent gedurende een periode van 90 dagen vanaf de datum van ontvangst van uw licentie tot gebruik van het Softwareproduct of de kortste periode die wettelijk is toegestaan op grond van het toepasselijk recht, dat het Softwareproduct in hoofdzaak zal functioneren overeenkomstig de documentatie die in het Softwareproduct werd opgenomen als help en dat ondersteuningstechnici van Producent zich alle redelijk inspanningen, zorg en vakmanschap zullen getroosten om eventuele problemen op te lossen. Indien het Softwareproduct niet aan deze garantie voldoet, zal Producent
(a) het Softwareproduct repareren of vervangen ofwel
(b) het door u betaalde bedrag restitueren.
Deze garantie vervalt indien een storing van het Softwareproduct het gevolg is van ongeval, misbruik of verkeerde toepassing. Vervangende Softwareproducten worden gegarandeerd gedurende de resterende termijn van de oorspronkelijke garantieperiode of, indien dat langer is, 30 dagen. U aanvaardt dat bovenstaande garantie, voor zover maximaal is toegestaan op grond van het toepasselijk recht, uw enige garantie vormt in verband met het Softwareproduct en eventuele ondersteuningsdiensten.

13.  Uitsluitingvan alle overige bepalingen.
Voor zover maximaal is toegestaan op grond van het toepasselijk recht, en met inachtneming van bovenstaande garantie, wijst Producent alle garanties, voorwaarden en overige bepalingen, hetzij uitdrukkelijk hetzij impliciet (op grond van de wet of jurisprudentie, indirect of anderszins), daaronder begrepen doch niet beperkt tot impliciete garanties ter zake van voldoende kwaliteit en geschiktheid voor een bepaald doel met betrekking tot het Softwareproduct en de schriftelijke materialen die bij het Softwareproduct worden geleverd af. Impliciete garanties die niet kunnen worden uitgesloten, zijn beperkt tot 90 dagen of, indien dat langer is, de kortste termijn die is toegestaan op grond van toepasselijk recht.

14.  Beperking van aansprakelijkheid.
Voor zover maximaal is toegestaan op grond van het toepasselijk recht en behoudens hetgeen is bepaald in bovenstaande garantie, zijn Producent noch haar leveranciers aansprakelijk voor enigerlei schade (daaronder begrepen doch niet beperkt tot schade als gevolg van gederfde winst, bedrijfsonderbreking, verlies van bedrijfsinformatie of ander geldelijk verlies) als gevolg van het gebruik of de onmogelijkheid tot gebruik van het Softwareproduct, zelfs indien Producent op de hoogte was gesteld van de mogelijkheid van die schade. In elk geval is de totale aansprakelijkheid van Producent uit hoofde van enige bepaling in deze Overeenkomst beperkt tot het werkelijk door u voor het Softwareproduct betaalde bedrag. Deze beperkingen zijn niet van toepassing op aansprakelijkheden die op grond van het toepasselijk recht niet kunnen worden uitgesloten of beperkt.

15.  Toepasselijk recht en forumkeuze.
Deze Overeenkomst wordt beheerst door het Nederlands recht. Alle geschillen zullen worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter te Amsterdam (Nederland).

16.  Volledige overeenkomst.
Deze Overeenkomst (met inbegrip van eventuele addenda en/of amendementen op deze Overeenkomst die bij het Softwareproduct zijn geleverd) vormt de volledige overeenkomst tussen U en Producent met betrekking tot het Softwareproduct en eventuele Productondersteuning en deze vervangt alle voorgaande of huidige mondelinge of schriftelijke mededelingen, voorstellen en verklaringen met betrekking van het Softwareproduct of enig ander onderwerp dat door deze Overeenkomst wordt gedekt. Voor zover de bepalingen van enig beleid of programma van Producent met betrekking tot productondersteuning in tegenspraak is met de bepalingen van deze Overeenkomst, prevaleren de bepalingen van deze Overeenkomst. Indien enige bepaling in deze Overeenkomst nietig, vernietigbaar of anderszins onafdwingbaar mocht blijken, blijven de overige bepalingen volledig van kracht.

Mocht u vragen hebben over deze Overeenkomst, of indien u om wat voor reden dan ook contact wenst op te nemen met producent, dan kunt u de in dit Softwareproduct bijgevoegde adresinformatie gebruiken om contact op te nemen met Producent, of Soap op het internet bezoeken, op www.soap-it.nl.