Leveringsvoorwaarden – Overeenkomst

Overwegende:

1.  Dat leverancier software levert die primair werd ontworpen en gemaakt voor de administratie van schoonmaakbedrijven.
2.  Dat leverancier deze software uitlevert onder de geregistreerde merknaam "SOAP".
3.  Dat gebruiker gebruik zou willen maken van SOAP onder de voorwaarden zoals in dit document gesteld.

Verklaren partijen te zijn overeengekomen als volgt:

Artikel 1 – Toepasselijkheid voorwaarden

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes, opdrachtbevestigingen, overeenkomsten, diensten, maatwerk, verkopen, en leveringen die leverancier aan gebruiker aanbiedt en/of levert met betrekking tot alle versies van het softwarepakket SOAP.

Gebruiker verklaart hierbij kennis te hebben genomen van deze voorwaarden en tevens deze voorwaarden onverkort en onvoorwaardelijk te hebben aanvaard door ondertekening van dit contractformulier.

Artikel 2 – Bestellingen en levering

Leverancier is gerechtigd over SOAP te beschikken. Leverancier zal alleen dan tot levering van bestelde zaken overgaan nadat een door gebruiker gerechtsgeldig ondertekend exemplaar van deze overeenkomst in het bezit is van leverancier en ook de betaling door gebruiker mondeling en/of schriftelijk, of door enig andere handeling is geautoriseerd.

Artikel 3 – Gebruiksrecht en feitelijk gebruik

3.1.   Voor SOAP wordt uitsluitend een gebruiksrecht verleend zoals omschreven in de Gebruiksrechtovereenkomst voor SOAP. Elk ander gebruik is uitdrukkelijk niet toegestaan. Het gebruiksrecht eindigt op het moment waarop deze overeenkomst eindigt.

3.2.  De gebruiksrechtovereenkomst zal door de installatiesoftware van SOAP  tijdens de installatie aan de gebruiker worden getoond. Het via een druk op de juiste knop bevestigend antwoorden op de vraag of de gebruiker de gebruikersvoorwaarden accepteert, is een technische voorwaarde voor installatie van SOAP.

3.3.   Gebruiker verklaart door ondertekening van dit document tevens een exemplaar van de gebruiksrechtovereenkomst voor SOAP op papier te hebben ontvangen en te hebben geaccepteerd.

3.4.   De overeenkomst voor de levering van SOAP houdt geen overdracht in van enig intellectueel eigendomsrecht op SOAP, waaronder –doch niet beperkt tot- octrooirecht, merkrecht en auteursrecht. Leverancier blijft te allen tijde rechthebbende ten aanzien van deze rechten van intellectuele eigendom.

3.5.   SOAP maakt gebruik van een systeem van "named" users. Dat wil zeggen dat er een licentie moet zijn voor elke naam waaronder gebruiker wil inloggen in SOAP, en dat er nooit meer gebruikers gelijktijdig in SOAP werkzaam kunnen zijn dan het aantal namen waarvoor een licentie werd afgegeven.

3.6.   De feitelijke gebruiksmogelijkheid is onlosmakelijk verbonden met het ge&ieml;nstalleerd zijn en blijven van een Hardwaresleutel in de database van gebruiker. Het gebruiksrecht als bedoeld in Artikel 3.1 is onlosmakelijk verbonden met het bezit door gebruiker van de juiste hardwaresleutel, die gedurende de periode waarvoor het gebruiksrecht wordt verleend steeds in het bezit moet zijn van gebruiker. Gebruiker kan nimmer aanspraak maken op een extra hardwaresleutel, anders dan door aanschaf van een nieuwe licentie op SOAP.

3.7.   Het recht van gebruiker heeft betrekkin op SOAP en op alle door SOAP geboden toepassingsmogelijkheden, ook indien deze niet in deze handleiding zijn vermeld.

3.8.   Met inachtneming van het in dit artikel gestelde, houdt gebruiker gedurende de looptijd van deze overeenkomst het gebruiksrecht van SOAP zonder dat leverancier dit recht kan beëindigen, mits gebruiker aan al zijn verplichtingen op grond van de overeenkomst – waaronder, doch niet beperkt tot, zijn betalingsverplichtingen – heeft voldaan.

Artikel 4 – Installatie

4.1.   De apparatuur en het netwerk waarop SOAP ge&ieml;nstalleerd dient te worden, moet voldoen aan de minimale (systeem)eisen, zoals gespecificeerd in de documentatie van SOAP. Gebruiker is verantwoordelijk voor een goede werking van de apparatuur en het netwerk waarop SOAP ge&ieml;nstalleerd dient te worden. Indien de apparatuur en/of het netwerk van gebruiker niet naar behoren functioneert, aanvaardt leverancier geen aansprakelijkheid voor het als gevolg daarvan niet naar behoren kunnen installeren van SOAP en/of voor het niet (goed) functioneren van SOAP. Bij installatie door leverancier is leverancier in dat geval wel gerechtigd de kosten voor installatie in rekening te brengen, ondanks dat de installatie niet geslaagd is. Leverancier is daarnaast gerechtigd conform zijn dan geldende prijzen kosten in rekening te brengen teneinde de installatie alsnog naar behoren te kunnen verrichten.

4.2.   Indien partijen overeenkomen dat gebruiker de installatie zelf verricht, geschiedt de installatie in dat geval voor rekening en risico van gebruiker.

4.3.   Indien leverancier SOAP installeert, verleent gebruiker de nodige medewerking om de installatie van SOAP goed te doen verlopen, onder andere door het ter beschikking stellen van de apparatuur waarop SOAP wordt ge&ieml;nstalleerd en van bedieningspersoneel, een en ander op een in overleg met leverancier vast te stellen wijze.

4.4.  De installatie van SOAP door leverancier is geslaagd indien leverancier ten overstaan van gebruiker geeft aangetoond dat SOAP onder normale bedrijfsomstandigheden goed functioneert en als daarnaast de bij Soap behorende hardwaresleutel door leverancier ter beschikking van gebruiker is gesteld.

Artikel  5 – Risico

Vanaf de datum waarop de installatie van SOAP door leverancier bij gebruiker heeft plaatsgevonden of vanaf de datum waarop SOAP door leverancier naar gebruiker is verzonden, is het risico van verlies van  (onderdelen van) SOAP voor rekening van gebruiker, tenzij het verlies gevolg is van schuld van zijde van leverancier.

Artikel 6 – Betalingen

6.1.    Gebruiker dient alle verschuldigde betalingen door middel van automatische incasso aan leverancier te voldoen, tenzij anders werd afgesproken. Gebruiker zal ten bewijze hiervan een rechtsgeldig ondertekend incassoformulier retourneren aan leverancier

6.2.    De verschuldigde tarieven zijn altijd per gebruikerslicentie, in euro en exclusief BTW, tenzij anders vermeld.

Artikel 7 – Wijzigingen aantal licenties

7.1. Indien het aantal licenties wordt verhoogd zal de eerste betaling door Gebruiker van het in dit kader gefactureerd bedrag, ongeacht of dit nu is via betaling op factuur of via niet-betwiste automatische incasso, gelden als bewijs van het gewenste nieuwe aantal licenties.

7.2. Het aantal gebruikerslicenties kan gedurende de looptijd van de overeenkomst niet worden verminderd

Artikel 8 – Onderhoud en nieuwe versies

Leverancier spant zich in SOAP steeds in een zo optimaal mogelijk werkende staat te houden door het plegen van preventief en correctief onderhoud. Zo vaak als naar oordeel van leverancier nodig is zal een nieuwe versie van SOAP worden uitgeleverd. De kosten voor dit onderhoud worden geacht te zijn inbegrepen in het licentiebedrag.

Artikel 9 – Eigendom en back-up van gegevens

9.1.  Gebruiker blijft tijdens de looptijd van deze overeenkomst en ook daarna eigenaar van de gegevens die door SOAP worden opgeslagen in de database.

9.2.   Gebruiker is en blijft zelf verantwoordelijk voor het maken en beheren van deugdelijke veiligheidskopieën (Back-ups) van de gegevens die door SOAP worden opgeslagen in de database.

Artikel 10 – Looptijd en beëindiging van deze overeenkomst

10.1.  Tenzij anders werd overeengekomen heeft deze overeenkomst een looptijd van 5 jaren, beginnend vanaf de dag van installatie van SOAP.

10.2.   Deze overeenkomst word na afloop steeds stilzwijgend verlengd voor de periode van één jaar, totdat er minimaal 60 dagen voor het verstrijken van een periode schriftelijk door één van de parijen wordt opgezegd.